Nieuws uit de gemeente

Heilig avondmaal op 18 april

Tijdens de paascyclus vieren wij heilig avondmaal op Witte Donderdag 18 april. 

De avondmaalcollecte is bestemd voor de Stichting Om-Arm Afrika, voor de naaivakschool in Tamele (Ghana) waar Jenny Gerrits zich met veel enthousiasme inzet. In het hierna volgend bericht geeft Jenny aan, waarvoor de opbrengst van de collecte bestemd zal zijn.  

Ambtsdragers gevraagd

In het verslag van de kerkenraad in het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat dit jaar een groot aantal kerkenraadsleden aftredend is. We zijn dankbaar dat een aantal van hen heeft aangegeven hun termijn te willen verlengen. Desondanks zijn er dit jaar maar liefst zes vacatures: een diaken, vier ouderlingen en een ambtsdrager met een speciale taak, namelijk die van voorzitter.

Uitnodiging Ontmoetingsavonden/middagen

Als u dit leest zijn de eerste ontmoetingsavonden/middagen al geweest.

Een goed moment om elkaar te spreken en tegelijkertijd kennis te maken, 

met ds. Remko Veldman.

In het vorige kerkblad beloofden we de overige data door te geven.

Voor Noord is dit woensdagavond 10 april, om 20.00 uur in De Schutse

Voor Zuid   :  dinsdagmiddag 23 april,  om 14.30 uur in De Schutse

We willen een ieder hiervoor van harte uitnodigen en hopen u/jou te ontmoeten.

Peter en Klara van den Bosch, 0523 64 94 85     

Kerkbalans 2019

Maandagavond, 4 februari j.l. zijn de toezeggingsformulieren voor Kerkbalans 2019 ingeleverd.

De “lopers” hebben weer een prima prestatie geleverd door in de 2 weken ervoor de formulieren te bezorgen en weer op te halen. Heel hartelijk dank hiervoor !

Graag een verzoek aan diegene, die de envelop nog niet heeft ingeleverd, dat kan nog.

 

Een eerste telling geeft een bedrag van ± €  116.000,00 te zien.

De ervaring leert dat zo’n 1e telling nog niet te zien geeft wat er daadwerkelijk toegezegd wordt. Waarschijnlijk zal de  €  120.000,-- wel gehaald.

Maar dat is dan wel fors lager dan de toezeggingen van 2018, ongeveer €  5.000,--.

Het is nu nog te vroeg voor een analyse van het verschil t.o.v. 2018, maar een snelle conclusie is dat de oorzaak duidelijk gezocht moet worden door overlijden van betrokken gemeenteleden, door vertrek en ook door uitschrijvingen.

In het kerkblad van maart zal hier verder op in worden gegaan.

Hartelijk dank aan alle (gulle en minder gulle) gevers.

In de begroting van 2019 was al uitgegaan van een verlaging en als er geen rare dingen gebeuren kunnen we het financiële eindresultaat met vertrouwen tegemoet zien.

Bijbeltekst van de dag

  • Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. -- 2 Petrus 3:17-18