Nieuws uit de gemeente

Van het college van diakenen maart

Zending Collecte 7 maart Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon.

Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na de studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!  Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee?

Collecte Binnenlandsdiaconaat 14 maart Ondersteuning diaconaat in arme regio’s

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleiding en ondersteuning biedt in hun diaconale taak. Doet u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Veertigdagen project diaconie

Op 17 februari is de veertigdagentijd begonnen, een periode van bezinning op weg naar Pasen In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood.

De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.  Hoe kun je dit vorm geven?  U, jij kunt in deze periode bijvoorbeeld wat meer de luxe dingen laten staan en het geld wat u bespaart in een spaarpotje doen voor een goede bestemming.  De diaconie heeft een goede bestemming gevonden.  Het geld, dat ingezameld wordt tijdens de veertigdagentijd, is bestemd voor een verzorgingshuis in de Oekraïne. De collecte tijdens het avondmaal in de paascyclus is hiervoor ook bestemd.   Spaart u ook met ons mee in deze periode?  Ook de kinderen van de kindernevendienst sparen mee voor dit project. 

Het gespaarde geld kunt u inleveren op 3 april in De Schutse van 15.00 tot 16.00 uur (mits het kan gezien de Corona maatregelen) of het geld geven/ overmaken tijdens de avondmaaldienst op 1 april.

Mandulafa (Hongaars voor Amandelboom)

Stichting Nederland voor Oekraïne en SOVO (St. Ommen voor Oekraïne) hebben in maart 2017 een tehuis geopend voor mensen die lijden aan Alzheimer of andere vormen van dementie. Het is een pilotproject. In Oekraïne worden mensen met dementie in mensonterende situaties in de psychiatrie opgesloten. Jaap en Nita van der Horst komen sinds 1989 in Karpaten. Hebben aanvankelijk gewerkt vanuit de diaconie van hun gemeente in Friesland en zijn in 1994 op advies van de Hongaarse Ambassade een stichting begonnen. We hebben het huis laten bouwen door een Hongaars-Oekraïense aannemer en in eigendom gegeven aan de diaconie van de Hongaarse Reformatorische kerk in Beregovo (Transkarpatië). Het huis is bedoeld voor maximaal 15 personen. We hebben het huis Mandulafa genoemd, “de Amandelboom”, geïnspireerd door Prediker 12 vers 5, waar in beeldtaal de zorg voor de ouder wordende mens wordt beschreven.

Acceptgiro’s Diaconie

Bij dit kerkblad van maart ontvangt u een acceptgiro voor het diaconale werk. Van de opbrengst gaat 50% naar het werelddiaconaat en 50% naar het binnenlands diaconaat.

Onlinevieringen vanuit de Brugkerk zonder kerkgangers

Beste gemeenteleden,

Tot onze spijt moeten we mededelen dat de kerkdiensten van onze gemeente Oud- Avereest – Balkbrug met ingang van komende zondag, 20 december weer volledig online zullen zijn.

De afgelopen week afgekondigde maatregelen geven aan dat het risico op besmetting dermate groot is dat we het als kerkenraad niet langer verantwoord vinden om de diensten open te stellen voor het maximaal toegestane aantal van 30 gemeenteleden.

Ook is al het jeugdwerk met directe ingang stopgezet in navolging van de landelijke beslissing om alle scholen per 16 december te sluiten.

We vinden dit een erg trieste boodschap, met de kerstdagen in het vooruitzicht. Juist in een periode waarin we traditioneel gezamenlijk vieren en gezamenlijk zingen en uitkijken naar het Licht is de boodschap dat we juist niets gezamenlijks kunnen doen.

We hebben als kerkenraad besloten om niet de randen van het toelaatbare (maximaal 30 personen) op te zoeken maar hierin een eigen verantwoordelijkheid te nemen. We volgen daarmee ook het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) dat adviseert om “zoveel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken”. We voelen ons ook gesteund door de beslissing van veel gemeentes in de nabije omgeving die een vergelijkbare keuze hebben gemaakt.

De diensten zijn online te bekijken en te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl  

De kerkenraad

Collectes

Op dit moment wordt er in de kerk nog niet uitgebreid gecollecteerd, zonder tegenbericht , kunt u nog steeds als volgt uw gaven geven; U kunt gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte.

Eerste collecte maakt u over op rekeningnr.; NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

Tweede collecte; maakt u over op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749 t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug.

Op de wekelijkse Leef Mee kunt je de collectedoelen voor de betreffende zondag nalezen en met het overmaken goed letten op de juiste banknummers en en het vermelden van de datum.

Gedicht

 

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

Bijbeltekst van de dag

  • Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- Filippenzen 3:7-9