Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug.

De wekelijkse kerkdiensten zijn tot en met eind april in de Brugkerk.

In de Reestkerk zijn de diensten weer vanaf 1 mei tot en met 31 augustus.

De zondagse diensten zijn ook online vanaf  10.00 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
               Vanaf zondag 2 april beginnen de diensten om 09.30 uur !!!
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Momenteel zijn er geen beperkingen meer wat betreft coronamaatregelen. 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Wat komt het eerst?

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6: 33)

Het moderne leven is veeleisend. Voor de jongere generaties is ‘multitasking’ een sleutelwoord geworden.

Op onze computers draaien vele programma’s tegelijk, terwijl je op je mobiel ook nog het nodige bij te werken en te communiceren hebt.

Smartphones met oordoppen in de oren. Soms denk je: zíen en horen we elkaar nog wel echt?

Nemen we nog wel tijd om ons te bezinnen op wat er werkelijk toe doet? Alles moet sneller, preken moeten korter, en het gaat vooral om het snel hebben van ervaringen en geraakt worden. Voelen is daarbij dikwijls belangrijker dan denken of je bezinnen. Is er nog tijd en innerlijke ruimte om de dingen te wégen? En hebben we nog ruimte voor het Woord van God om het te laten lánden, zoals Maria, die de woorden van de engel en van de herders ‘overwoog’ en ‘bewaarde in haar hart’?

Temidden van al dat ‘multi’, al die veelheid, zegt Jezus: Zoek eerst het Koninkrijk. Geen betere ‘binnenkomer’ is denkbaar! Dat wil Jezus met ons: dat we het Koninkrijk zoeken – en vinden!

In het jodendom is het een vast ritueel de dag te beginnen (en ook te besluiten) met de belijdenis ‘Sjema Jisraeel’: Hoor, Israël, met daarin o.a. de opdracht uit Deuteronomium 6 om de HEER lief te hebben met heel je wezen en alles wat je ter beschikking staat. Het uitspreken van die belijdenis noemt men dan dat je ‘het juk van Gods Koningschap op je neemt’. En zo je bereid verklaart Gods wil te zoeken en te doen, zoals die in de Thora is uitgeschreven.

We zijn op weg naar Pasen. Laten we onze ogen dan gericht zijn op Jezus? Hoe Hij leefde op weg naar kruis. Zijn hoogte en dieptepunten, maar steeds hield Hij zijn oog en al zijn handelen gericht op het Koninkrijk van God. Wat de Thora al vertelt spitst Hij toe: God liefhebben met je hele wezen en je naaste als jezelf, want die ander is als jij. Dat is een smalle weg, niet een weg van de minste weerstand. Want het is gericht tegen het ik-gerichte dat in ons allemaal zit, tegen het egoïstische denken en handelen. Maar wel een weg die leidt naar bevrijd leven, naar menswording en zo: naar Gods Koninkrijk, als hoogste doel van ons leven. Dat maakt christen-zijn niet zwaar, integendeel.

Er is er Eén die ons voorgaat en die het allemaal heeft volbracht. Voor ons - maar niet zonder ons. ‘Mijn juk is zacht, mijn last is licht’, zegt Hij tegen hen die de godsdienstige regels te zwaar hebben meegekregen. Hij zegt het vandaag ook tegen de hardwerkende multitasker omdat er nu eenmaal zoveel moet in deze veeleisende tijd.

De tijd naar Pasen is van oudsher een oefentijd om ruimte te maken, ruimte voor de Geest van Jezus. Ruimte om van Jezus te leren, want zijn woorden en daden hebben ons vandaag veel te zeggen. Vasten klinkt dan misschien weer zwaar. Maar het gaat erom dat je een tijdlang je onthoudt van het gebruik van bepaalde dingen.

Het kan gaan om sober eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of mobiel uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

-  een betere omgang met jezelf;

-  een betere omgang met medemensen;       

-  een betere omgang met het milieu en de hele wereld;

-  een betere omgang met God.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. -- Matteus 7:7-8