Ambtsdragers gevraagd

In het verslag van de kerkenraad in het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat dit jaar een groot aantal kerkenraadsleden aftredend is. We zijn dankbaar dat een aantal van hen heeft aangegeven hun termijn te willen verlengen. Desondanks zijn er dit jaar maar liefst zes vacatures: een diaken, vier ouderlingen en een ambtsdrager met een speciale taak, namelijk die van voorzitter.

We hopen dat we voor al deze vacatures mensen mogen vinden. Want alleen door het werk samen te doen kunnen we een levende gemeente zijn. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Bij dit kerkblad is een keuzebriefje bijgevoegd waarin we u vragen mee te denken en aan te geven wie u geschikt acht voor de vacatures. De inlevermogelijkheden staan op het briefje. Hieronder leest u in het kort wat de verschillende ambten inhouden.

 

Drie ouderlingen ( met de taak ‘Vreugde en Verdriet’)

De ouderling met de taak ‘Vreugde en Verdriet’ draagt samen met een andere ouderling, contactpersonen en de predikant zorg voor het pastoraat aan gemeenteleden tussen de 20 en 80 jaar en gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Als ouderling ben je direct aanspreekpunt voor deze gemeenteleden, als deze pastorale berichten door willen geven. Je bent ook aanspreekpunt voor de contactpersonen. Als gemeenteleden aangeven daaraan behoefte te brengen breng je zelf ook pastorale bezoeken. Als ouderling maak je deel uit van het college van ouderlingen (ca. vijf vergaderingen per jaar) en van de kerkenraad (ca. zes vergaderingen per jaar).

Jeugdouderling

Als jeugdouderling ben je actief betrokken bij de jeugd van onze gemeente. Je organiseert, coördineert en bent (eventueel) betrokken bij activiteiten voor de jeugd. De jeugdouderling zorgt samen met de andere ambtsdragers ervoor dat de stem van de jeugd wordt gehoord in de kerkenraad en in de gemeente.

Diaken

Een diaken heeft in het bijzonder als taak een bijdrage te leveren aan de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de wereld. Daarom collecteert een diaken in de eredienst voor goede doelen ver weg en dichtbij en kunnen zij financiële ondersteuning geven aan gemeenteleden die dat nodig hebben. De vacature in de diaconie betreft de penningmeester van de diaconie. De penningmeester van de diaconie verwerkt de collectes en draagt zorg voor de bestelde collectemunten. Ook regel je als penningmeester, samen met de andere diakenen de collectedoelen. De diakenen vormen samen het college van diakenen en vergaderen gemiddeld elf keer per jaar. Ook maakt de diaken deel uit van de kerkenraad (ca. zes vergaderingen per jaar).

Voorzitter

De voorzitter is een ambt met een speciale taak. Als voorzitter ben je vaak “het gezicht van de kerk”. Je mag leiding geven aan de vergaderingen, zowel de kerkenraad als het moderamen, dat maandelijks bij elkaar komt. Dat betekent niet dat je er alleen voor staat en dat alle werk op jouw schouders terecht komt. De taken zijn goed verdeeld en je weet je gedragen door de collega ambtsdragers.

Namens de kerkenraad, Bé Poolman (scriba)

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13